0

Regulamin sklepu TnijTanio.pl

Regulamin sklepu internetowego TnijTanio.pl
 

§ 1

 1.  Sklep internetowy TnijTanio.pl prowadzi sprzedaż pił taśmowych za pośrednictwem sieci Internet oraz Call Center (zamówienia przyjmowane są drogą telefoniczną).
 2. Właścicielem sklepu TnijTanio.pl jest: TnijTanio.pl Z.Szychowski Spółka Jawna z siedzibą w Kościerzynie 83-400, przy ul. Fredry 1, NIP: 591-163-58-46. Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275376.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie TnijTanio.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej GLS.
 6. Możliwe są trzy formy płatności:
  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
  • przelewem - przedpłata na konto TnijTanio.pl po złożeniu zamówienia. Przesyłkę realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty.
  • poprzez przelewy24.pl - szybka wpłata realizowana przez serwis transakcyjny przelewy24.pl, który umożliwia płatność kartą kredytową bądź bezpośrednio z internetowego konta bankowego. Przesyłkę realizujemy po otrzymaniu informacji z serwisu przelewy24.pl o otrzymaniu wpłaty.
 7. Koszty transportu i pakowania w przypadku złożenia zamówienia na kwotę poniżej 250 zł brutto:
  • 25 zł brutto dla wszystkich szerokości taśm
 8. Czas realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych.
 9. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.
 10. W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sklepu przy ul. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna, dokonując wyboru żądania w zakresie reklamacji (nieodpłatna naprawa albo wymiana towaru).
 12. Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TnijTanio.pl Z. Szychowski Spółka Jawna, ul. A. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686-83-38, e-mail: tnijtanio@tnijtanio.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki dostępny jest do pobrania na naszej stronie internetowej tutaj: formularz. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 13. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy natomiast wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa zakupionych pił. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Przesyłkę należy nadać na adres:  TnijTanio.pl Z. Szychowski Spółka Jawna, ul. A. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna.
 14. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 15. Klient oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłową eksploatację pił taśmowych.
 16. Za uszkodzenia pił taśmowych powstałe w skutek nieprawidłowej eksploatacji (niezgodnej z ogólnymi zasadami użytkowania pił taśmowych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu TnijTanio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodesku Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki w obecności Kuriera.
 18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie TnijTanio.pl. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną oznacza, że klient miał możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w jego treści.

§ 2

Dane osobowe i pliki "Cookies"

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom, z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
 6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
 7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego. 
 8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 
 10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 
 11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.
   

§ 3

Obowiązek informacyjny realizowany w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Podmiot administrujący Twoimi danymi osobowymi to TnijTanio.pl Z. Szychowski Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Fredry 1 w Kościerzynie (83-400), NIP: 591-163-58-46.

Poprzez TWOJE DANE rozumiemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z art. 4 ust RODO (ang. GDPR) – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej: RODO).

Niniejszy obowiązek informacyjny wynika z art. 13 RODO i jest skierowany do osób fizycznych posiadających konto w sklepie TnijTanio.pl, nie dotyczy zaś osób prawnych.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przez sklep internetowy lub telefonicznie.

Wymagamy aby osoby fizyczne zakładające konto w naszym sklepie podały nam imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, login oraz hasło. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Celem przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych są czynności niezbędne do wykonania umowy lub umów lub też na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym w szczególności:

 • realizacji transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem;
 • zapewnienia obsługi Twojego konta;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez e-mail, formularz lub telefonicznie);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • prowadzenia obowiązkowej dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych;
 • prowadzenia analiz ruchu na stronie internetowej, w celu uzyskiwania informacji o zachowaniach użytkowników, mających na celu poprawę jakości serwisu;
 • zapewnienia możliwości realizacji szybkich przelewów internetowych;
 • organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • windykacji należności;

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych możesz uzyskać kierując takie żądanie na adres e-mail: tnijtanio@tnijtanio.pl lub listownie na adres ul. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna.

Sprostowanie jest Twoim prawem, gdy stwierdzisz, iż przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe lub niepełne.

Usunięcie danych na żądanie może nastąpić, gdy stwierdzisz, że nie będą one już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, stwierdzisz, że są one przetwarzane niezgodnie z Twoją wolą. Ograniczeniem prawa do usunięcia danych może nastąpić, o ile utrzymywanie danych związane jest z przechowywaniem dokumentacją na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości lub ustawy o podatku od towarów i usług.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych do akceptowanego przez Ciebie zakresu, jeżeli stwierdzisz, iż nie życzysz sobie byśmy realizowali część operacji przetwarzania. Jeżeli będzie to możliwe, będziemy świadczyli nasze usługi w oparciu o zredukowany zakres danych osobowych.

Masz prawo żądania od nas przeniesienia danych, tj. aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas, jako ich administratora, bezpośrednio innemu administratorowi. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu albo usunięcia przetwarzanych danych osobowych musisz skierować do nas pisemnie  pod adres ul. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: tnijtanio@tnijtanio.pl. Na wszystkie wnioski zgodnie z art. 12 RODO odpowiadamy w terminie jednego miesiąca. Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnimy Twoje dane podmiotom, dzięki którym możliwe jest świadczenie naszych usług i dostawa naszych towarów. W praktyce oznacza to, iż podmiotami, które uzyskają dostęp do Twoich danych będą głównie firma kurierska, firma realizująca szybkie przelewy internetowe, biuro rachunkowe oraz nasz administrator systemów informatycznych. W odniesieniu do wszystkich podmiotów, którym udostępnimy Twoje dane kierować się będziemy zasadą minimalizacji zakresu przekazywanych danych do stopnia wystarczającego do realizacji transakcji.

Okres przechowywania danych obejmuje czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, jak również i czas następujący po realizacji umowy, ze względu na:

 • możliwość otrzymania od Ciebie zgłoszenia reklamacyjnego;
 • realizację funkcji windykacyjnej;
 • możliwość dochodzenia innych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez którąkolwiek ze stron;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapewnienie doradztwa technicznego na bazie historii zużycia narzędzi przy przyszłych zleceniach;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zamknięcia konta;

Dla celów marketingowych Twoje dane przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo do dnia cofnięcia zgody.

Twoje dane  nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem  wykorzystywania przez nas narzędzia Google Analytics służącego do monitorowaniu ruchu na stronie WWW, którego właścicielem jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Nie profilujemy, czy linie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany informacji o Tobie, twoich zachowaniach i preferencjach w celu ocen, prognoz, określenia potrzeb czy zainteresowań.

Korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika, m.in. w celu umożliwienia mu korzystania ze wszystkich funkcjonalności. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach a korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może je usunąć lub zablokować w każdym czasie.

Wykorzystujemy ciasteczka do celów: statystycznych, marketingowych. Zawierają one dane osobowe, w większości przypadków jest to adres e-mail. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są jego dane. Do tych danych poza plikami cookies (niezbędnymi, wydajnościowymi i funkcjonalnymi) zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Z danych o których mowa powyżej korzystamy my oraz operator hostingowy.

Podjęliśmy adekwatne środki techniczne i fizyczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Więcej informacji w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać kierując e-mail na adres tnijtanio@tnijtanio.pl lub pisząc na adres ul. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna.

 

Regulamin promocji „Program partnerski”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Program partnerski” (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest TnijTanio.pl Z.Szychowski Spółka Jawna z siedzibą w Kościerzynie 83-400, przy ul. Fredry 1, NIP: 591-163-58-46 (Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 09.05.2011 roku i trwa do odwołania (Okres Promocji).
 4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot lub osoba fizyczna, która dokonała w sklepie TnijTanio.pl przynajmniej jednego zakupu. (Uczestnik)
   
 • ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI; NAGRODY W PRMOCJI
 1. Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji poleci dowolnemu podmiotowi lub osobie fizycznej, nie będącej Uczestnikiem, usługi Organizatora, a ten podmiot lub osoba fizyczna dokona zakupu, przysługuje nagroda w postaci: a) darmowej wysyłki przy najbliższym zamówieniu na kwotę co najmniej 99 zł brutto (Nagroda 1); b) darmowej piły przy zamówieniu co najmniej 5 sztuk pił taśmowych (Nagroda 2); c) darmowej wysyłki oraz darmowej piły, o wymiarach takich jak zamówione piły, przy najbliższym zamówieniu co najmniej 5 sztuk pił, gdzie kwota zamówienia wynosi co najmniej 350 zł brutto (Nagroda 3).
 2. Polecenie przez Uczestnika usług Organizatora musi być przez niego oraz przez podmiot lub osobę fizyczną poleconą, potwierdzona w formie elektronicznej dostarczonej na adres e-mail Organizatora: tnijtanio@tnijtanio.pl (wystarczy podać w uwagach przy składaniu zamówienia).
 3. Nagroda1, Nagroda 2 lub Nagroda 3 przekazywana jest Uczestnikowi przy najbliższym złożonym zamówieniu.
 4. Pula Nagród 1, Nagród 2 i Nagród 3 jest nieograniczona.
 5. Każdy Uczestnik może uzyskać Nagrodę 1, Nagrodę 2 lub Nagrodę 3 za każdego poleconego klienta.
 6. Każdemu Uczestnikowi uzyskane Nagrody 1, Nagrody 2 i Nagrody 3 sumują się i mogą być wykorzystane podczas składania kolejnych zamówień.
 7. Uczestnik nie może dokonać wymiany Nagrody 1, Nagrody 2 ani Nagrody 3 na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie głównej Organizatora i wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Zmiana regulaminu nie ma wywołuje skutków wobec umów zawartych przed jego wejściem w życie.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).
 4. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tnijtanio.pl.


   

Kontakt ze sklepem